Nhật Thành
CEO, Quản lý kinh doanh

Nguyễn Bình
CFO, Quản lý truyền thông

Hoàng Dũng
Quản lý sản xuất

Mai Phương
Quản lý thiết kế

Tô Tân
Quản lý thi công

Hương Giang
Quản lý bảo hành